Beroepingswerk

BEVESTIGING EN INTREDE DOMINEE POST

In de morgendienst van D.V. zondag 8 juli zal ds. A.J. Post worden bevestigd door onze consulent, ds. J. van Rumpt. In de middagdienst zal onze nieuwe predikant zelf voorgaan in de intrededienst. Om deze datum goed voor te bereiden is er een introductiecommissie ingesteld. Zij zal zich o.a. bezighouden met de uitnodigingen en de ontvangst van diverse gasten. Ondertussen zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van ds. Post, het aanpassen van het preekrooster, enzovoorts. We zien uit naar zijn komst.


Beroep ingegaan

Op donderdag 1 februari zijn beroepingsbrief en bijbehorende stukken overhandigd aan ds. Post. Op dat moment is het beroep en de beslissingstermijn ook ingegaan.
Ds. Post hoopt op zondag 11 februari om halftien ’s morgens voor te gaan in onze gemeente.
De kennismaking met kerkenraad en genodigden uit de gemeente staat gepland voor donderdag 15 februari.
De beslissingstermijn eindigt op donderdag 22 februari.

Wij roepen u op om te bidden om duidelijkheid en leiding voor ds. Post.

 

Na afsluiten van de eerste procedure heeft de beroepings-commissie haar taak weer opgenomen.
Eind december was duidelijk welke predikant benaderd zou worden. Na kennismakingsgesprek en hoordienst is een voordracht gedaan aan de kerkenraad.
Deze heeft zonder tegenstem hiermee ingestemd en zich voorgenomen te gaan beroepen: Ds. A.J. Post uit Nieuw-Beijerland.

Er zal een gemeenteavond worden georganiseerd waarin u volledig wordt geïnformeerd over het beroepingsproces. Ook zal dan verder worden ingegaan op het tijdpad van het beroep. De avond wordt gehouden op D.V. donderdag 25 januari, aanvang 20.00 uur.

Dominee Post is 36 jaar en dient zijn eerste gemeente. Met de volgende link kunt u eenvoudig preken van ds. Post kunt terugvinden:

Beroepingsproces
Beroepingsproces

Beroepingsproces

In de achterliggende periode is er veelvuldig contact geweest met het Regionaal College voor de Behandeling voor Beheerszaken. Dat was nodig! Zoals u zich vast nog kunt herinneren was de opbrengst van de Actie Kerkbalans 2017 toereikend voor het beroepen van 0,8 fte predikant.

We vinden het belangrijk om zo spoedig als mogelijk weer een herder voor onze gemeente te beroepen. Het beroep uitstellen, zodat we kunnen sparen, heeft dan ook niet de voorkeur. Dit geldt ook voor het (nog verder) snijden in onze structurele kosten. In nauw overleg met het RCBB hebben we gezocht naar mogelijkheden om de predikantsplaats toch volledig in te kunnen vullen. Het blijkt mogelijk de predikantsplaats, binnen onze financiële mogelijkheden, volledig in te vullen! Het RCBB kan akkoord gaan met het vast invullen van 0,8 fte en 0,2 fte tijdelijk voor een periode van vijf jaar. In die vijf jaar moeten we laten zien dat we in staat zijn om het gewenste vermogen op te bouwen en het traktement voor onze predikant te betalen. Als dat lukt houdt onze gemeente één volledige predikantsplaats. Lukt dit niet, dan vallen we terug op 0,8 fte.

Gezien de omstandigheden, vindt de kerkenraad dit de minst slechte mogelijkheid om op korte termijn een beroep uit te kunnen brengen voor de invulling van een volledige predikantsplaats. Op korte termijn wordt ook de officiële aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring ingediend bij het RCBB. De volgende stap is het vaststellen van een profielschets voor de predikant en van een beschrijving van de gemeente Elim en de beoogde ontwikkeling. De opbrengst van de gemeenteavond van november jl. vormt hier een belangrijke basis voor. Ook benoemd de kerkenraad een beroepingscommissie. Met de profielschets en de beschrijving van de gemeente wordt een lijst van beroepbare predikanten opgevraagd. Vervolgens kan de gemeente deze lijst als leidraad gebruiken bij het indienen van namen van predikanten. Daarna legt de kerkenraad de profielschets naast de ingediende namen en de beroepbare predikanten en stelt een groslijst op. Met deze groslijst gaat vervolgens de beroepingscommissie aan het werk.

Hieronder staan de profielschets voor de te beroepen predikant en een profielschets van onze gemeente.

Profielschets Predikant:
Profielschets predikant

Profielschets Hervormde Gemeente Elim:
Profielschets Hervormde gemeente Elim