'Een fontein van levend water'

VRIJE TOEGANG BIJ GOD !!

Klinkt dit niet wat te gemakkelijk? Te goedkoop? Dat je zomaar bij God mag aankomen? Nou, het staat in de Bijbel. Lees maar in Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16.

“Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden op het juiste tijdstip.”

In deze tekst wordt Jezus de Hogepriester genoemd. De hogepriester was in Israël iemand die het bloed van het dier dat was geofferd voor de zonden van het volk moest gaan brengen in het heilige der heiligen. De plaats waar de ark van het verbond stond. Daar mocht verder niemand komen, want het was een heilige plaats. Jezus is de Hogepriester met een hoofdletter. Hij heeft Zichzelf geofferd en is hiermee binnengegaan in het Heiligste. De plaats aan de rechterhand van God. Wat is het een troost en bemoediging voor ons in al onze omstandigheden, dat we mogen weten dat aan de rechterhand van God iemand zit, die mens is én Zoon van God. Die Israëliet is en Hemelburger. Die allerlei verzoekingen en moeilijkheden die wij krijgen ook gehad heeft, maar niet heeft gezondigd, en daardoor voor de zonde kon betalen. Dat was een hoge prijs, maar daardoor is de vrije toegang er gekomen. Wij kunnen barmhartigheid en vergeving krijgen. En als we veel die toegang zoeken, krijgen we ook de liefde en de kracht om met en voor Hem te leven. God weet ook het tijdstip. Misschien is dat nu, nu u of jij dit leest. Sluit maar je ogen, ga maar met je hart naar God toe. Jezus is daar ook, en Hij heeft alles volbracht en mogelijk gemaakt. Kom maar elke dag. Ga maar kijken in de Bijbel wat Jezus allemaal voor Zijn volk en die er bij horen heeft willen doen. Je nadert tot een grote almachtige God, maar er is barmhartigheid en genade, want Hij, Jezus is er ook!

Wim Kamphof