'Een fontein van levend water'

Vacante periode

HOE WORDT HET PASTORAAT GEREGELD IN DE VACATURETIJD?

In de vacante periode zal de pastorale zorg in de gemeente anders geregeld zijn dan u gewend bent. In deze vacante periode zullen de pastorale taken overgenomen worden door ds. G. van den Berg uit IJsselmuiden en door onze pastoraal medewerker broeder M.C. van der Spek. Broeder Van der Spek is op vrijdag inzetbaar in onze gemeente en zal vooral het ouderenpastoraat verzorgen. Ds. van den Berg zal naar alle waarschijnlijkheid op dinsdag aanwezig zijn. Indien noodzakelijk zal er ook op andere dagen bijstand verleend worden. Ds. van den Berg en broeder van der Spek zullen in onderling overleg het pastorale werk verdelen.

Meldingen:
Pastorale zaken zoals ziekenhuisopnames en andere omstandigheden waarin pastorale bijstand gewenst is, kunt u melden via de wijkouderling. Hij geeft dit door aan de scriba die ds. van den Berg en broeder van der Spek inlicht.

Crisispastoraat:
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin direct pastorale ondersteuning nodig is. Ds. van den Berg heeft aangegeven dat u in noodsituaties rechtstreeks contact met hem kunt opnemen. De telefoonnummers waaronder ds. van den Berg in deze noodsituaties bereikbaar is, zijn 038-7852281 of 06-43467516. Zijn e-mailadres is dsgvandenberg@gmail.com
Onder dit crisispastoraat is gedefinieerd: overlijden en “situaties waarbij het leven gemoeid is” (bijvoorbeeld een ernstig ongeval of een zeer ernstige ziekte).
Ds. van den Berg zal ook de rouwdiensten leiden.

Enkele specifieke zaken:
De vacante wijk (8) zal worden waargenomen door ouderling J.G. de Romph.

De ouderen in Mariposa zullen worden bezocht door wijkouderling J. Brouwer. Indien nodig zal ds. Van den Berg bijspringen.

In geval van een geboorte in uw gezin, wordt u verzocht de scriba van de kerkenraad hiervan op de hoogte te stellen d.m.v. een mail of een kaartje. Hij zal ds. van den Berg inlichten die een bezoekje zal brengen.

De 4-jarigen (t.b.v. de uitreiking van de kinderbijbel) worden bezocht, zoals gebruikelijk is, door de wijkouderling.

Bij huwelijksjubilea (40-, 50- en 60-jarig) kunt u contact met de wijkouderling opnemen als een bezoek en/of voorbede op prijs gesteld wordt. In overleg met ds. van den Berg en broeder van der Spek zal dan een bezoek worden gebracht.

Trouwdiensten kunnen worden geleid door ds. Van den Berg, tenzij het bruidspaar een ander verzoek heeft. Neemt u tijdig contact hier over op met de scriba.

Algemene zaken:
Niet-pastorale zaken zullen via de scriba van de kerkenraad verlopen. Bij voorkeur deze zaken per mail melden of indien gewenst telefonisch om omstreeks 19:00 uur. De scriba is het aanspreekpunt van de kerkenraad, met betrekking tot alle niet- pastorale aangelegenheden.