'Een fontein van levend water'

TEN VOORBEELD

“De woorden van Jonadab, de zoon van Rechab, die hij zijn kinderen geboden heeft, dat zij geen wijn zouden drinken, zijn bevestigd….. en Ik heb tot u gesproken, vroeg op zijnde en sprekende, maar u hebt naar Mij niet geluisterd”. (Jer. 35 : 14)

Jonadab, de zoon van Rechab, heeft zijn nakomelingen opgedragen nooit wijn te drinken, geen wijngaarden aan te leggen en geen huizen te bouwen. Zij moesten in tenten blijven wonen.
Vermoedelijk heeft Jonadab angst gehad voor de cultuur. Hij zal gevreesd hebben dat zijn nakomelingen door het bewonen van huizen, het aanleggen van wijngaarden en het drinken van wijn zouden opgaan in het tijdelijke leven.
Deze nomaden zijn nu tijdens een krijgstocht van de koning van Babel naar Jeruzalem gevlucht. Hier stelt de HEERE hen door middel van Jeremia op de proef. Kannen vol wijn en bekers worden hun voorgezet en de uitnodiging klinkt: “Drink wijn”. Maar de Rechabieten weigeren. Ze houden vast aan de vaderlijke inzettingen. Daarom laat God hen door Jeremia ten voorbeeld stellen aan de inwoners van Jeruzalem. De Rechabieten luisteren naar een mens – hun voorvader – maar Juda luistert niet naar God.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij de Rechabieten zouden navolgen in een soort cultuurvijandig leven. Maar aan hun trouw zullen alle geslachten een voorbeeld dienen te nemen. Vanzelfsprekend kunnen we de tijd niet stilzetten, laat staan: terugzetten. We leven nu eenmaal in een veranderende wereld. Er zijn bepaalde dingen en meningen, die in de loop der jaren zijn gewijzigd. Wij glimlachen nu om sommige opvattingen die men vroeger huldigde. Veel is er veranderd, maar de geboden van God zijn dezelfde gebleven. Bij de Heere is geen verandering of zweem van ommekeer. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. De Rechabieten zijn gegeven tot een beschamend voorbeeld aan de ‘vromen’. Zij maakten van hun hart geen prullenmand – zij gooiden het niet op een akkoordje.
Gods geboden zijn niet zwaar. In de gehoorzaamheid daaraan ligt bevrediging.

Wat vreê heeft elk die Uwe wet bemint;
zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.

ds. Jac. van Dijk
(Uit: UW VREUGDE TEGEMOET)