'Een fontein van levend water'

Vakantietijd

In deze periode van vakantietijd zoeken we naar rust. Even geen lange werkdagen meer, geen opdrachten voor school of studie. Wat te doen met de vrije tijd?
Wat is tijd eigenlijk? Augustinus zei ‘als iemand mij vraagt wat tijd is, dan weet ik het. Maar als ik het iemand uit moet leggen weet ik het niet meer’. Het is een ongrijpbaar iets, het biedt structuur maar we hebben het nauwelijks onder controle.
Er komt vaak ‘iets tussen’. In Genesis 1 lezen we dat God scheiding maakte tussen dag en nacht. Afhankelijk van de stand van de hemellichamen wisselen licht en duisternis elkaar af, hierdoor heeft de mens een tijdsindeling kunnen maken.
De tijd is dus in de schepping meegekomen en het staat ons ter beschikking.

Wat te doen met onze tijd? Het voornaamste doel van ons leven is de verheerlijking van God, en het bezitten van eeuwige vreugde in Hem. Onze tijd wordt voor een groot deel in beslaggenomen door ons werk, opleiding, huishouden, verzorging van ons gezin, enzovoorts. De tijd die hierna overblijft glipt om allerlei redenen door onze vingers. Het is een nuttige bezinning om deze redenen eens concreet te maken. Het is een van satans kerntaken ervoor te zorgen dat wij onze tijd verkwisten. Allerlei redenen om niet trouw naar de kerk te gaan, om niet deel te nemen aan een Bijbelstudiekring, om geen catechisatie te volgen, de tijd te nemen voor gebed. Dit staat haaks op de opdracht ‘zoek eerst het koninkrijk Gods’ (Matth 6:33).

God vraagt ons Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Zoals gesteld gaf God ons de tijd. Laten wij dan onze beste tijd hieraan teruggeven. Als het in de vakantietijd al niet lukt, wanneer dan wel? Van Luther was bekend dat hij, wanneer hij druk was, eerder opstond. Niet om extra werktijd te benutten maar om deze tijd aan extra gebed te kunnen wijden.
We mogen God om hulp vragen bij onze tijdsbesteding. Om energie en interesse te mogen krijgen in het vergroten van kennis van God en Zijn beloften. Om naar elkaar om te zien, een actieve rol in de gemeente te mogen innemen. De opkomst in de erediensten loopt terug, de ambten in onze gemeente worden moeizaam vervuld. Waar besteden we onze tijd aan?

Ouderling J.G. de Romph